Objavljeno

Četvrtak, 08. prosinca 2016.


Ispis članka
Pročitano

1102 puta

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i opreme opće obiteljske medicine

Na temelju članka 6. st. 1. i st. 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), te članka 6. st.1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 139/10), a sukladno Odluci Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o davanju u zakup poslovnog prostora i opreme pedijatrijske ordinacije (Urbroj: 2189-67/1-01-2135/2016. od 14.09.2016.godine), te članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, ravnatelj objavljuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora i opreme
opće/obiteljske medicine

PREDMET ZAKUPA:
Opremljen poslovni prostor Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije – Ispostava Slatina, koji u naravi čine dvije ordinacije opće medicine s pripadajućim prostorom, na lokaciji Slatina , Bana Jelačića 33, a koji se nalazi u zajedničkom dijelu zdravstvene zgrade izgrađene na katastarskoj čestici broj 3610 k.o. Slatina, a po predmetu zakupa čine slijedeći prostor:
1. - specijalistička ordinacija opće/obiteljske medicine , ukupne površine 115,18 m2, a koja se sastoji od ordinacije I, soba za medicinsku sestru, ordinacija II, čekaonica, soba za infuziju, čajna kunjinja, WC za osoblje, WC muški i WC ženski, uz pravo korištenja zajedničkog prostora kojeg će zakupnik koristiti a čine ga: ulaz, hol, WX za invalide – ukupne površine 65,03m2.
2. - specijalistička ordinacija opće/obiteljske medicine , površine 59,05 m2,a koja se sastoji od ordinacije I, soba za medicinsku sestru i ordinacije II, uz pravo korištenja zajedničkog prostora kojeg će zakupnik koristiti a čine ga: čekaonica, WC za osoblje, WC muški i ženski, ulaz, WC za invalide – ukupne površine 71,79 m2.

NAMJENA PROSTORA:
Namjena prostora je za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Mreži javne zdravstvene službe iz djelatnosti opće/obiteljske medicine

ZAJEDNIČKI UREĐAJI I PROSTORIJE U ZGRADI:
Zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih uređaja i prostorija koje su povezane s predmetom zakupa.

ZAKUPNINA:
Visina naknade za zakup poslovnog prostora bez PDV-a iznosi 1.250,00 kn.
Osim mjesečne zakupnine zakupnik plaća režijske troškove prema stvarnoj potrošnji istih.
Iznos zakupnine uplaćuje se na IBAN Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije : HR1425000091102130298 Addiko Bank , poziv na broj -OIB zakupnika, mjesečno unaprijed i to najkasnije do 15. u mjesecu, uvećan za iznos PDV-a.
Zakupninu je moguće mijenjati sukladno Odluci Ministarstva zdravlja o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, te drugim važećim zakonskim propisima.

VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP i OPREMLJENOST:
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet (5) godina uz mogućnost produljenja.
Opremanje poslovnog prostora za rad obveza je zakupnika na način propisan Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11. 64/15).

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

MJERILA ZA OCJENU PONUDE:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
U slučaju da dva ponuđača ponude istu cijenu i ispunjavaju iste uvjete, prednost ima ponuđač koji se nalazi građevinskom objektu odnosno ordinaciji koja je predmet zakupa.
Sukladno odredbama čl. 6. st. 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(Narodne novine br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 71/10, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:
Ponuda mora sadržavati slijedeće podatke:
- ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu) odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), OIB, te naziv banke i IBAN, broj telefona radi kontakta
- oznaku poslovnog prostora ( ordinacija opće/obiteljske med. 1. ili 2.)
- rješenje Ministarstva zdravlja za obavljanje privatne prakse u djelatnosti zdravstva (za fizičku osobu) ili rješenje o upisu u sudski registar (za pravnu osobu),
- izvornike ili ovjerene preslike BON-a 1 i BON-a 2 - podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrde nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti
- -visinu ponuđene mjesečne zakupnine

Dokazi sposobnosti natjecatelja:
- preslik osobne iskaznice ( obje strane), ako je natjecatelj fizička osoba,
- preslik dokaza o udovoljavanju uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( diploma, važeća licenca, potvrda o položenom specijalističkom ispitu iz pedijatrije),
- ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu koju izdaje nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje strukovnog ili poslovnog registra, a kojom dokazuje da ima registriranu potrebnu djelatnost. Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca do dana objave natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj kopiji,
- potvrdu porezne uprave o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja,
- uvjerenje nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, da nije donijeta nepravomoćna presuda, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,
- dokaz o uplati jamčevine,
- izvornik ili ovjereni preslik potvrde Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe koja ima pravo prvenstva sukladno čl. 6. st. 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ne starije od 6 mjeseci (odnosi se samo na one ponuditelje koji se pozivaju na to pravo)
- izvornik ili ovjereni preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 10., nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (odnosi se samo na one ponuditelje koji se pozivaju na to pravo).
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, a koje imaju dokaz o mogućnosti za obavljanje zdravstvene djelatnosti koja je predmet zakupa.

ROK DO KOJEG SE MOŽE PODNIJETI PISANA PRIJAVA ZA UČEŠĆE U NATJEČAJU:
Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravska županija, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica, u zatvorenoj omotnici ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom: Uprava – II kat “ ZA NATJEČAJ –

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA –opća/obiteljska medicina“, obavezno naznačiti redni broj predmeta zakupa 1 ili 2.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“ odnosno od dana 15.12.2016. godine. Javni natječaj objavit će se u „Virovitičkom listu, internet stranici ( www.dom-zdravlja-vpz.hr) i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA:
Po isteku roka za podnošenje ponuda (+3 dana za one ev. pristigle poštom), tj. 4. dan po isteku roka za podnošenje ponuda (u slučaju blagdana, praznika ili neradnog dana, na prvi idući radni dan), Povjerenstvo za pristigle ponude će iste otvarati redoslijedom njihova zaprimanja.
Ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 10 dana od proteka roka za predaju ponuda.
Izabrani natjecatelj/zakupnik za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika. Prilikom sklapanja ugovora zakupnik mora dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Ministarstva zdravlja za obavljanje privatne prakse u djelatnosti zdravstva (za fizičku osobu) ili rješenje o upisu u sudski registar (za pravnu osobu)

JAMČEVINA:
Sudionici u nadmetanju dužni su položiti tijekom trajanja natječaja jamčevinu u visini od 10% vrijednosti od početnog iznosa zakupnine i to na IBAN račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije , poziv na broj, kako je gore navedeno.
Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu. Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove
Sudioniku koji ne uspije u nadmetanju vraća se položena jamčevina u roku od 15 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu odnosno ne preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja, iznos jamčevine neće biti vraćen.

DAN I SAT KADA SE MOŽE PREGLEDATI POSLOVNI PROSTOR:
Poslovni prostor može se pregledati u nazočnosti ovlaštene osobe zakupodavca, tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka uz prethodan dogovor na telefon 033/722-160

ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PREUZIMANJE POSLOVNOG PROSTORA:
Izabrani ponuditelj dužan je po nakon izbora u svojstvu zakupnika sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u kojem će se regulirati prava i obveze između zakupodavca i zakupnika, te datum početka ugovornog odnosa. Ukoliko isti ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od ugovora o zakupu poslovnog prostora.

PONIŠTENJE NATJEČAJA:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti ovaj javni natječaj bez posebnog obrazloženja odnosno iznošenja razloga.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.