Objavljeno

Srijeda, 26. ožujka 2014.


Ispis članka
Pročitano

1992 puta

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (zatvoren)

Temeljem članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno Planu i Programu primanja nezdravstvenih radnika na pripravnički staž u 2014. godini, ravnateljica dana 26.03.2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Za sljedeće radno mjesto:

1. Struni specijalista inženjer zaštite na radu ( struč.spec. ing. sec.) (VSS) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti: - Završen specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite na radu uz obvezu poznavanja rada na računalu
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 120/12.) o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a. je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u za koje se obrazovala,

b.
se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

c.
ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

d.
za nju ne postoje zapreke za prijam na stručno osposobljavanje

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Virovitičkom listu“ , sa svim traženim prilozima.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Popis prijavljenih kandidata Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije dostavit će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Ukoliko se pojavi više kandidata od traženog, sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat biti obaviješten putem e-maila ili telefonom odnosno mobitelom.Odluku o izboru kandidata donosi ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja i prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na natječaj osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili svjedodžba),
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (kandidati/kinje moraju dostaviti presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i svih stranica gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu iako su prazne kao dokaz da nemaju radnog staža u struci),
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, Domovnica,
5. uvjerenje o nekažnjavanju i o tome da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
6. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.Natječaj će biti objavljen u Virovitičkom listu, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Virovitičko -podravske županije www.dom.zdravlja.hr Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr , broj telefona: 033/722-160

Ravnateljica
Grozda Jelovečki, dipl. oec.