Objavljeno

Ponedjeljak, 06. ožujka 2017.


Ispis članka
Pročitano

777 puta

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno Planu i Programu primanja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika na pripravnički staž u 2017. godini, te Plana prijema i Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i odobrenja za zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva, ravnatelj dana 02.03.2017. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž)
Za sljedeća radna mjesta:

1. Farmaceutski tehničar na određeno vrijeme 4 izvršitelja/ica
Uvjeti: srednja medicinska škola – smjer farmaceutski tehničar, SSS
Mjesto rada: Virovitica, Suhopolje, Slatina, Orahovica, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

2. Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme 4 izvršitelja/ica
Uvjeti: srednja medicinska škola općeg smjera, stečena SSS
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

3. Fizioterapeutski tehničar/ka na određeno vrijeme 2 izvršitelj/ica
Uvjeti: srednja stručna sprema, zanimanje fizioterapeutski tehničar,
Mjesto rada: Slatina, Bana Jelačića 33, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

4. Viša med. sestra/stručna prvostupnica sestrinstva ( bacc. med. techt) na određeno vrijeme 3 izvršitelja/ica
Uvjeti: Završen stručni studij sestrinstva ( VŠS), bacc. med. tech
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

5. Stručni prvostupnik javne uprave ( bacc. admin. publ) na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: preddiplomski sveučilišni upravni studij ili stručni upravni studij u trajanju najmanje tri godine, stečena VŠS, poznavanje rada na računalu
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

6. Stručni prvostupnik ekonomije ( bacc. oec) na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: preddiplomski sveučilišni ekonomski studij ili stručni studij ekonomije u trajanju najmanje tri godine, stečena VŠS, poznavanje rada na računalu
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

7.Stručni specijalista inženjer zaštite na radu ( struč.spec. ing. sec.) (VSS) – na određeno vrijeme
1 izvršitelj/ica Uvjeti: Završen specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite na radu uz obvezu poznavanja rada na računalu
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

8. Diplomirani ekonomista/ica na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica
Uvjeti: završen sveučilišni diplomski ili specijalistički stručni studij ekonomije, VSS, poznavanje rada na računalu
Mjesto rada: Virovitica, Ljudevita Gaja 21, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 120/12.) o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a. je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u za koje se obrazovala,
b. se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
c. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
d. za nju ne postoje zapreke za prijam na stručno osposobljavanje

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Ljudevita Gaja 21
„Javni poziv za stručno osposobljavanje za – navesti radno mjesto“
33000 Virovitica

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Zavodu za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popis prijavljenih kandidata Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije dostavit će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. Ukoliko se pojavi više kandidata od traženog, sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat biti obaviješten putem e-maila ili telefonom odnosno mobitelom. Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja i prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U prijavi na natječaj osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. zamolba i životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili svjedodžba),
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u struci ( potvrda o stražu – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, Domovnica,
5. preslik osobne iskaznice ( obje strane)
6. uvjerenje o nekažnjavanju i o tome da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
8. Potvrda o prosjeku ocjena ili prijepis ocjena tijekom školovanja ili studija
9. dokaz o dužini trajanja obrazovanja
10. Potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom, ako kandidat ima taj status te ostala mjerodavna dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava prvenstva sukladno važećim propisima

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Natječaj će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Doma zdravlja Virovitičko -podravske županije www.dom.zdravlja.hr oglasnoj ploči. Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na

e-mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr ,
broj telefona: 033/721-127

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.