Objavljeno

Utorak, 20. lipnja 2017.


Ispis članka
Pročitano

265 puta

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a sukladno Planu i Programu primanja zdravstvenih i nezdravstvenih radnika na pripravnički staž u 2017. godini, te Plana prijema i Programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i odobrenja za zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva, ravnatelj dana 20.06.2017. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog  odnosa (m/ž)

Za sljedeće zanimanje:

1. Farmaceutski tehničar na određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: srednja medicinska škola – smjer farmaceutski tehničar, SSS

Mjesto rada: Virovitica, te ostala mjesta koja pokrivaju poslovno područje Doma zdravlja Virovitičko- podravske županije

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 57/12.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja (N.N. br. 120/12.) o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a. je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od 30 dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u za koje se obrazovala,

b. se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

c. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

d. za nju ne postoje zapreke za prijam na stručno osposobljavanje

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije 

Ljudevita Gaja 21

„Javni poziv za stručno osposobljavanje za – navesti radno mjesto“

33000 Virovitica

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Zavodu za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popis prijavljenih kandidata Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije dostavit će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. Ukoliko se pojavi više kandidata od traženog, sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat biti obaviješten putem e-maila ili telefonom odnosno mobitelom. Odluku o izboru kandidata donosi ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, vodeći računa o interesima,

profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja i prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U prijavi na natječaj osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. zamolba i životopis (vlastoručno potpisan),

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili svjedodžba),

3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u struci ( potvrda o stražu – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, Domovnica,

5. preslik osobne iskaznice ( obje strane)

6. uvjerenje o nekažnjavanju i o tome da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

7. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

8. Potvrda o prosjeku ocjena ili prijepis ocjena tijekom školovanja ili studija

9. dokaz o dužini trajanja obrazovanja

10. Potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom, ako kandidat ima taj status te ostala

mjerodavna dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava prvenstva sukladno važećim propisima

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Natječaj će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Doma zdravlja

Virovitičko -podravske županije www.dom.zdravlja.hr oglasnoj ploči. Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr , broj telefona: 033/721-127

Ravnatelj

mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.