Objavljeno

Petak, 12. kolovoza 2016.


Ispis članka
Pročitano

2121 puta

Najtečaj za popunu radnih mjesta

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 10.08.2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta :
1. Doktor opće (obiteljske) medicine 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. Doktor medicine dentalne - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
3. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
4. Dentalni asistent/medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: ambulanta Nova Bukovica

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
Pod 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine), VSS, Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad (licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu

Pod 2. Završen fakultet dentalne medicine, stečena VSS, Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM. Poznavanje rada na osobnom računalu

Pod 3. medicinska škola u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit ili završena srdnja medicinska škola u trajanju od 5 godina ( bez stručnog ispita), stečena SSS, - važeće odobrenje za samostalan rad – licenca HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na osobnom računalu. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

Pod 4. -završena srednja škola za dentalne asistente ili medicinska škola u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit ili završena srdnja medicinska škola u trajanju od 5 godina ( bez stručnog ispita), stečena SSS, - važeće odobrenje za samostalan rad – licenca (HKDM ili HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na osobnom računalu. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj » s naznakom radnog mjesta.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja. S izabranim kandidatima može se sklopit Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Osim navedenog Natječaj se objavljuje i u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.