Objavljeno

Četvrtak, 27. travnja 2017.


Ispis članka
Pročitano

1093 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta izbor kandidata

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 27.04.2017 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta izbor kandidata (m/ž)
Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

Mjesto rada : Pitomača

U v i j e t i: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) VSS , Položen stručni ispit , Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.
Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.