Objavljeno

Petak, 29. rujna 2017.


Ispis članka
Pročitano

1544 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21,  dana 28.09.2017  godine, raspisuje 

N A T J E Č A J  

za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)  

a)  Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme    - 1 izvršitelj 
b)  Doktor opće medicine, VSS, na određeno vrijeme     - 1 izvršitelj  

Mjesto rada : U v i j e t i: 
a) Bušetina/Turanovac
b) Virovitica

Pod a. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) VSS  Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu. Pod b) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) VSS  Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu. Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:   
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica s naznakom  « za natječaj za  radno mjesto – navesti radno mjesto“  
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.  
 
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.  
Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje,  na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati natječaja  bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičkopodravske županije.    

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.