Objavljeno

Srijeda, 27. prosinca 2017.


Ispis članka
Pročitano

1646 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta - izbor kandidata

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 28.09.2017 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

 za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
a) Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj 
b Magistar farmacije , VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj 
c) Stručni prvostupnik (bacc.physioth) fizioterapije, VŠS, neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

Mjesto rada : U v i j e t i:
a) Čađavica / b) Suhopolje /c) Slatina
Pod a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) 
VSS Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na 
računalu.
Pod b) Farmaceustki fakultet, VSS, magistar farmacije , položen stručni ispit, 
odobrenje HLJK za samostalan rad, poznavanje rada na računalu. 
Pod c) Završen stručni studij fizioterapije, stečena VŠS, položen stručni ispit, važeće odobrenje za 
samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne 
iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu 
HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati 
se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto 
dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo 
na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te 
dokaz da je nezaposlen (ZZZ).
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja 
mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez 
posebnog obrazloženja.
Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju 
nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u 
Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati 
natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske 
županije. 
v.d. ravnatelja
Ivica Fotez, dr.med. spec. fiz. med. i reh.