Objavljeno

Četvrtak, 01. ožujka 2018.


Ispis članka
Pročitano

1360 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 27.02. 2018 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
a) Doktor medicine dentalne –VSS, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj
b) Dentalni asistent- SSS na neodređeno vrijeme -1 izvršitelj
c) Medicinska sestra/tehničar- SSS, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

Mjesto rada : a) Pitomača b) Pitomača c) Virovitica/Suhopolje
U v i j e t i: Pod a. Završen fakultet dentalne medicine, VSS, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM, položen stručni ispit ( za kandidate koji su u obvezi polaganja). Poznavanje rada na osobnom računalu. Pod b. Završena srednja medicinska škola, smjer dentalni asistent, položen stručni ispit, posjedovanje dozvole za rad HKDM, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola „B“ kategorije. Pod c) Završena srednja medicinska škola u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit ili završena srdnja medicinska škola u trajanju od 5 godina ( bez stručnog ispita), stečena SSS, - važeće odobrenje za samostalan rad – licenca (HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola „B“ kategorije. Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje je raspisan natječaj.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga navedenog Zakona koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužne su uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa. Navedeni dokazi iz članka 103. Zakona potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici ministarstvo@branitelji.hr i/ili https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Poziv na razgovor s kandidatima bit će objavljen na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije. Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

U slučaju nastanka nepredvidljivih okolnosti Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
Ivica Fotez, dr. med., spec. fiz. med. i rehabil.