Objavljeno

Četvrtak, 20. travnja 2017.


Ispis članka
Pročitano

1672 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 19.04.2017 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
a) Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
b) Doktor opće medicine, VSS, na određeno vrijeme - 2 izvršitelja
c) Doktor dentalne medicine , VSS, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj
d) Doktor medicine -specijalista pedijatar, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
e) Farmaceutski tehničar, SSS, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj
f) Viša med. sestra – prvostupnica sestrinstva, VŠS, na određeno vrijeme - 1 izvršitelj

Mjesto rada : a) Pitomača, b) 1 Gradina, 1 Orahovica, c) Zdenci, d) Slatina, e) Slatina, f) Orahovica

U v i j e t i:
Pod a. i b. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) VSS Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu.
Pod c) Završen fakultet dentalne medicine, VSS, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM, položen stručni ispit. Poznavanje rada na osobnom računalu
Pod d) Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), VSS, završena specijalizacije iz pedijatrije, odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore, položen specijalistički ispit iz pedijatrije, poznavanje rada na računalu.
Pod e) Završena srednja škola – smjer farmaceutski tehničar, SSS, položen stručni ispit, posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci.
Pod f) Završena viša škola za medicinske sestre (prvosturpnik sestrinstva – bacc. med. tech), važeće odobrenje za samostalan rad – licenca, položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez
posebnog obrazloženja.

Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju
nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se
objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata.
rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičkopodravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.