Objavljeno

Petak, 07. srpnja 2017.


Ispis članka
Pročitano

1868 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 07.07.2017 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
a) Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
b) Doktor dentalne medicine , VSS, na određeno vrijeme - 2 izvršitelja
c) Doktor medicine -specijalista pedijatar, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
d) Magistar/ra farmacije, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
e) Dr. med. dent. –specijalista ortodont, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
Mjesto rada : a) Nova Bukovica, b) 1 Bušetina, 1 Slatina, c) Orahovica, d) Virovitica/Slatina, e) Virovitica

U v i j e t i:
Pod a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) VSS Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na osobnom računalu.
Pod b) Završen fakultet dentalne medicine, VSS, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM, položen stručni ispit. Poznavanje rada na osobnom računalu
Pod c) Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), VSS, završena specijalizacije iz pedijatrije, odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore, položen specijalistički ispit iz pedijatrije, poznavanje rada na računalu.
Pod d) Završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet – VSS. Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLJK za samostalan rad ( licenca)
Pod e) Završen fakultet dentalne medicine, VSS, završena specijalizacija iz ortodoncije, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM, položen specijalistički ispit iz ortodoncije. Poznavanje rada na osobnom računalu
Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica

s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.