Objavljeno

Četvrtak, 18. siječnja 2018.


Ispis članka
Pročitano

875 puta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 18.01.2018 godine, raspisuje

N A T J E Č A J 

za popunu radnih mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
a) Doktor opće medicine, VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj 
a Magistar farmacije , VSS, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj 
Mjesto rada : U v i j e t i:
a) Čađavica / b) Suhopolje

Pod a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine(doktor/doktorica medicine) 
VSS Položen stručni ispit. Važeće odobrenje HLK za samostalan rad ( licenca).Poznavanje rada na 
računalu.

Pod b) Farmaceutski fakultet, VSS, magistar farmacije , položen stručni ispit, odobrenje HLJK za 
samostalan rad, poznavanje rada na računalu. 
Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne 
iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu 
HZMO.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez 
posebnog obrazloženja.

Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju 
nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u 
Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati 
natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko podravsk županije. 
v.d. ravnatelja
Ivica Fotez, dr.med. spec. fiz. med. i reh.