Objavljeno

Petak, 04. kolovoza 2017.


Ispis članka
Pročitano

569 puta

Natječaj za popunu radnog mjesta - Medicinska sestra/tehničar

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 28.07.2017 godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta/ izbor kandidata (m/ž)
1.Medicinska sestra/tehničar- 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Mjesto rada : Ispostava Pitomača
U v i j e t i: Završena srednja medicinska škola u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit ili završena srdnja medicinska škola u trajanju od 5 godina ( bez stručnog ispita), stečena SSS, - važeće odobrenje za samostalan rad – licenca (HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na osobnom računalu. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci. Vozačka dozvola „B“ kategorije.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Natječaj se objavljuje u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.