Objavljeno

Petak, 09. srpnja 2010.


Ispis članka
Pročitano

1192 puta

Natječaj za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije iz obiteljske medicine prema izvedbenom programu (ZATVORENO)

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a sukladno usvojenom Planu specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Projektu usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za akademsku godinu 2010/2011, ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije... DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
LJ.GAJA 21
33000 VIROVITICA
TEL. 033/722-160

U. broj: 2189-67/1-01-1203/2010

Virovitica, 09.07.2010.


Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a sukladno usvojenom Planu specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Projektu usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za akademsku godinu 2010/2011, ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko- raspisuje

N A T J E Č A J

za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županijeza izbor kandidata za obavljanje specijalizacijeiz obiteljske medicine prema izvedbenom programu „C“

Natječaj se raspisuje za: 
Specijalizaciju iz obiteljske medicine - 1 izvršitelj

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • Završen Medicinski fakultet (VSS)
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad ( licenca)
 • aktivno znanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • zasnovan radni odnos u Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije

Pisanoj zamolbi kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • ovjerenu presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • presliku domovnice
 • cercifikat o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika ( uvjerenje škole za strane jezike)
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija
 • potvrda o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (N.N. br. 133/07.) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. br. 111/2009).
S odabranim specijalizantom zaključit će se Ugovor o specijalizaciji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatratiPrijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu :

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica , s naznakom « za ravnatelja» Rok dostave zamolbi je 15 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr


Ravnateljica Doma zdravlja
Virovitičko-podravske županije

Grozda Jelovečki, dipl. oec.