Objavljeno

Ponedjeljak, 18. srpnja 2011.


Ispis članka
Pročitano

1453 puta

Natječaj za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (zatvoren)

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a u skladu sa dobivenom suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na plan potrebnih kadrova za provođenje Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za područje Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2011/2012., ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko- raspisuje... DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
LJ.GAJA 21
33000 VIROVITICA
TEL. 033/722-160
U. broj: 2189-67/1-01-1549/2011.
Virovitica, 18.07.2011.

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, a u skladu sa dobivenom suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na plan potrebnih kadrova za provođenje Projekta usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima za područje Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2011/2012., ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko- raspisuje

N A T J E Č A J


za radnike Doma zdravlja Virovitičko-podravske županijeza izbor kandidata za obavljanje specijalizacijeiz obiteljske medicine prema izvedbenom programu „A“ i „B“

Natječaj se raspisuje za :
a) - 1 (jednu) specijalizaciju iz obiteljske medicine po izvedbenom programu „A“ - 1 izvršitelj
b) - 1 (jednu) specijalizaciju iz obiteljske medicine po izvedbenom programu „B“ - 1 izvršitelj

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
- Završen Medicinski fakultet (VSS)- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad ( licenca)
- aktivno znanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu
- zasnovan radni odnos u Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije

Posebni uvjeti:
pod a) – dobna granica do 35 godina starosti ( zaključno do 31.12.2011)
pod b) – 5-10 godina radnog iskustva u općoj medicini, dobna granica do 40 godina starosti ( zaključno do 31.12.2011).

Pisanoj zamolbi kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- ovjerenu presliku diplome
- ovjerenu presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
- presliku domovnice- cercifikat o poznavanju rada na računalu
- dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika ( uvjerenje škole za strane jezike)
- potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija
- potvrda o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (N.N. br. 133/07.) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. br. 111/2009)
S odabranim specijalizantima zaključit će se Ugovor o specijalizaciji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu :
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica , s naznakom « za ravnatelja»

Rok dostave zamolbi je 15 dana po objavi natječaja u Virovitičkom listu, a natječaj se objavljuje i na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr

Ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.