Objavljeno

Petak, 15. prosinca 2017.


Ispis članka
Pročitano

1002 puta

Natječaj za ravnatelja-ravnateljicu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

Na temelju članka 40. i 41. Zakona u ustanovama (N.N. br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br.150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12. i 35/12. – OUSRH, 70/12., 82/13., 159/13.,22/14. ,154/14 i 70/2016), i članka 31. i 32. Statuta Doma zdravlja Virovitičko –podravske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije na 47. sjednici održanoj 14.12.2017. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (m/ž)

1. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije može se javiti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci
– da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
– da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojim zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,
– da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj, nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,
– da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,
– da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora,
– da zdravstvena ustanova protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

2. Mandat ravnatelja/ravnateljice traje 4 godine.

3. Kandidati/kandidatkinje su obvezni, uz pisanu prijavu, priložiti sljedeću dokumentaciju:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu
– životopis u kojemu će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanim Statutom,
– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke 1. st. 1. podstavka 3., 4. i 5.,
– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda (ne starije od 3 mjeseca),
– uvjerenje nadležne komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
– uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.
Kandidat za ravnatelja mora uz prijavu na natječaj dostaviti pisani Program rada Doma zdravlja za mandatno razdoblje.

4. Pisane prijave, uz priloženu dokumentaciju, podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21,33000 Virovitica, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati«.

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od zaključivanja natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije pridržava pravo ne izabrati nijednog kandidata/kandidatkinju.
DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE