Objavljeno

Utorak, 06. ožujka 2018.


Ispis članka
Pročitano

1893 puta

Natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika

Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/058., 71/10., 139/10., 22/11.,84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. , 154/14. 70/16- Uredba, 131/17), odobrenja Plana specijalizacija za 2018. godinu izdanog od Ministarstva zdravstva, te odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine, (NN 129/11, 129/12, 120/13), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11. – 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (N.N. 115/07) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (N.N.83/15.) ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko- podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, raspisuje

N A T J E Č A J

za upućivanje na specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika

Raspisuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje doktora medicine za potrebe Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i to za :
1. - specijalizaciju iz obiteljske medicine – dva (2) izvršitelja/izvršiteljice
2. - specijalizacije iz pedijatrije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
3. - specijalizacija iz ginekologije i opstetricije- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
4. - specijalizacija iz ortodoncije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:
• zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
- akademskog naziva doktor medicine, za specijalizacije pod rednim brojevima od 1. do 3.
- akademskog naziva doktor dentalne medicine , za specijalizaciju pod rednim brojem 4

• položen stručni ispit (ako je obveznik polaganja stručnog ispita), odobrenje za samostalan rad ( licenca), aktivno znanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu, drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak i 6/17), Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (NN 115/07 ) i Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15).

Uz prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti sljedeće priloge:
1. Životopis
2. Presliku diplome - potvrda o stručnoj spremi,
3. Presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
4. Presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
5. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
6. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
7. Dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
8. Presliku domovnice.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
1. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
2. Presliku dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
3. Presliku dokaza o nagradama za vrijeme studija,
4. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,
5. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
6. Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu (ako je pristupnik sudionik Domovinskog rata).

Pristupnici trebaju imati najmanje odrađeni pripravnički staž.
Radni odnos s odabranim pristupnikom zasniva se na neodređeno vrijeme.
Postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15

Razmatrat će se samo prijave zaprimljene do dana naznačenog u natječaju.
Pristupnici moraju predati onoliko prijava i kompleta dokumentacije za koliko se grana specijalizacije natječu.

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (NN 82/08.).
Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Doma zdravlja objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.
Poziv za razgovor s povjerenstvom bit će upućen pristupnicima elektroničkom poštom.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.
Lista rezultata svih pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr Doma zdravlja.

Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web-stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata.
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
s naznakom: ''Natječaj za specijalističko usavršavanje – navesti specijalizaciju“

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr , stranicama Ministarstva zdravlja i Narodnim novinama. . Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Ravnatelj
Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Ivica Fotez, dr med. spec. fiz. med.i rehabilitacije