Objavljeno

Četvrtak, 07. srpnja 2016.


Ispis članka
Pročitano

2804 puta

Natječaji za popunu radnih mjesta

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 04.07.2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta :
1. Viša medicinska sestra/tehničar - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (Slatina, Čačinci)
2. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (Orahovica)
3. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme ½ radnog vremena (Zdenci)
4. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
5. Prvostupnik fizioterapije - 1 izvršitelj na neodređeno (Slatina)
6. Prvostupnik/ca javne uprave ili prvostupnik ekonomije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
Pod 1. -završena viša škola za medicinske sestre (prvosturpnik sestrinstva – bacc. med. tech), važeće odobrenje za samostalan rad – licenca, položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci.
Pod 2.,3. i 4. -završena srednja medicinska škola u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit ili završena srdnja medicinska škola u trajanju od 5 godina ( bez stručnog ispita), stečena SSS, - važeće odobrenje za samostalan rad – licenca (HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na osobnom računalu. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.
Pod 5. - završen stručni studij fizioterapije (VŠS), položen stručni ispit, posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad-licenca, poznavanje rada na osobnom računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.
Pod 6. - Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne struke ili ekonomske u trajanju od najmanje 3 godine. 9 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim polovima. Poznavanje rada na osobnom računalu, program Windows , Excel.

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te isto dokazuju to pravo izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl) ,te dokaz da je nezaposlen (ZZZ).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj » s naznakom radnog mjesta.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Osim navedenog Natječaj se objavljuje i u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.