Objavljeno

Ponedjeljak, 07. ožujka 2016.


Ispis članka
Pročitano

1155 puta

Oglas za prodaju rashodovanih vozila

Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanih vozila od 04.03.2016. godine, ravnatelj objavljuje

O G L A S

za prodaju rashodovanih vozila

Oglašava se III krug prodaje rashodovanih motornih vozila kako slijedi:  

Red.br.

Vrsta vozila, marka i tip

Namjena vozila

Broj nosača šasije

Pređeni km

God.proiz

Početna cijena vozila sa PDV-om III krug

1

Citroen ax spot 1,0,

osobno odjavljen

VF7ZALH0033LH3846

160.547

1997

1.218,97

2

Citroen ax spot 1,0,

osobno odjavljen

VF7ZALH0027LH6734

190.182

1997

900,29

3

Renault R 5 five,

osobno odjavljen

VF1C4070514345461

154.705

1996

1.525,43

4

Renault R 5 five,

osobno odjavljen

VF1C4070514063829

126.970

1996

2.084,89

5

Volkswagen golf II 19 E

osobno odjavljen

WVWZZZ1GZLB017427

293.665

1989

2.950,69

Početna cijena III kruga licitacije , za sva navedena vozila umanjena je za 10 % od početne cijene iz II kruga.

Sva vozila iz stavka 1. ovog Oglasa u voznom su stanju.

II

Prodaja rashodovanih motornih vozila iz točke I. ovog Oglasa obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, koje moraju biti u zatvorenim omotnicama.

III

Pravo kupnje imaju sva pravne i fizičke osobe koje za sudjelovanje na licitaciji uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene rashodovanog motornog vozila koji je predmet licitacije, odnosno za kojeg su zainteresirani.

Iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na blagajni Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica ili na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: IBAN: HR1425000091102130298 Hypo Alpe-Adria Bank d.d. poziv na broj: jamčevina za licitaciju, prije početka licitacije, što se dokazuje ovjerenim primjerkom uplatnice koju je kandidat dužan predočiti.

Jamčevina će biti odbijena od cijene vozila dobivenih licitiranjem. Svim ostalim učesnicima na licitaciji, jamčevina će biti vraćena po završenoj licitaciji.

IV

Otvaranje ponuda održat će se u prostorijama uprave Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, u roku 8 dana od dana objave ovog Oglasa u Virovitičkom listu ( 17.03.2016). Otvaranje ponuda započet će dana 29.03.2016. godine u 11:00 sati. Radi upoznavanja javnosti, Oglas objavljujemo na web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

V

Uvid i pregled motornih vozila iz članka I. točke 1. ovog Oglasa zainteresirani kupci mogu pregledati od 18.03. do 25.03.2016. godine na krugu Ispostave Virovitica u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

VI

Licitacija – otvaranje ponuda biti će provedena i u slučaju da se na javi samo jedan zainteresirani kandidat.

Nakon zaključene licitacije, sastavlja se zapisnik i konstatira prodaja ponuđaču/kupcu.

VII

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv Doma zdravlja pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora.

Kupci su dužni za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos umanjen za iznos jamčevine koju su uplatiti za sudjelovanje na licitaciji, u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji na gore navedeni žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije što dokazuju primjerom uplatnice.

Kupljeno vozilo prelazi u vlasništvo danom uplate.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac

VIII

Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji uplaćeni iznos mu se neće vratiti, a Dom zdravlja ponudit će sklapanje Ugovora slijedećem ponuđaču.

IX

Nakon potpisnog i ovjerenog Kupoprodajnog ugovora, te izvršene potpune uplate, vozilo ili računalo prelazi u vlasništvo kupca.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.