Objavljeno

Ponedjeljak, 19. rujna 2016.


Ispis članka
Pročitano

868 puta

Oglašava se prodaja rashodovanog motornog vozila putem usmenog jadnog nadmetanja

Sukladno članku 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o prodaji rashodovanog vozila od 14.09.2016. godine, ravnatelj objavljuje

O G L A S

za prodaju rashodovanih vozila

I
Oglašava se prodaja rashodovanog motornog vozila putem usmenog jadnog nadmetanja – neposredna pogodba za vozilo:

Red.br.

Vrsta vozila, marka i tip

Namjena vozila

Broj nosača šasije

Pređeni km God.proiz

Početna cijena vozila sa PDV-om

1

Renault R 5 five

osobno odjavljen

VF1C4070514063829

126.970

1996

520,00


Vozilo iz stavka 1. ovog Oglasa u voznom je stanju.
II
Prodaja rashodovanog motornog vozila iz točke I. ovog Oglasa obavit će se putem usmenog javnog nadmetanja – neposrednog pogodbom s minimalnom početnom cijenom.
III
Pravo kupnje imaju sve pravne i fizičke osobe koje za sudjelovanje na licitaciji uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene rashodovanog motornog vozila koji je predmet licitacije.
Iznos iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na blagajni Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica ili na žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije broj: IBAN: HR1425000091102130298 Addiko Bank, poziv na broj : jamčevina za licitaciju, prije početka licitacije, što se dokazuje ovjerenim primjerkom uplatnice koju je kandidat dužan predočiti.
Jamčevina će biti odbijena od cijene vozila dobivenih licitiranjem. Svim ostalim učesnicima na licitaciji, jamčevina će biti vraćena po završenoj licitaciji.
IV
Javno nadmetanje održat će se u prostorijama uprave Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, u roku 8 dana od dana objave ovog Oglasa u Virovitičkom listu ( 22.09.2016). Otvaranje ponuda započet će dana 30.09.2016. godine u 10:00 sati. Radi upoznavanja javnosti, Oglas objavljujemo na web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr i oglasnoj ploči Doma zdravlja.
2
V
Usmeno javno nadmetanje biti će provedeno i u slučaju da se na javi samo jedan zainteresirani kandidat.
Nakon zaključivanja nadmetanja, sastavlja se zapisnik i konstatira prodaja ponuđaču/kupcu.
VI
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv Doma zdravlja pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora.
Kupci su dužni za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos umanjen za iznos jamčevine koju su uplatiti za sudjelovanje u nadmetanju, u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji na gore navedeni žiro račun Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije što dokazuju primjerom uplatnice.
Kupljeno vozilo prelazi u vlasništvo danom uplate.
Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac
VII
Ako kupac odustane od kupovine odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji uplaćeni iznos mu se neće vratiti, a Dom zdravlja ponudit će sklapanje Ugovora slijedećem ponuđaču.
VIII
Nakon potpisnog i ovjerenog Kupoprodajnog ugovora, te izvršene potpune uplate, vozilo ili računalo prelazi u vlasništvo kupca.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.