Objavljeno: Srijeda, 16. listopada 2013.
 
 

Natječaj za upućivanje djelatnika na specijalizaciju (zatvoren)

 
 Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, te odredbe  članka 5. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (N.N. 154/08.) a u skladu s odobrenim Planom  specijalizacija  za 2013. godinu od strane  Ministarstva zdravlja, ravnateljica Doma zdravlja Virovitičko- podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, dana 15.10.2013 godine raspisuje
 
N A T J E Č A J
            za upućivanje djelatnika na specijalizaciju


Natječaj se raspisuje za :

        1.  Specijalizacije iz obiteljske medicine       2 izvršitelja
        2.  Specijalizaciju iz pedijatrije                      1 izvršitelj
        3. Specijalizaciju iz ortodoncije                     1 izvršiteljSvaki kandidat  treba  ispunjavati slijedeće opće  uvjete:

Pod. 1. i 2.
Kandidati pod 1. i 2.  trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
  • Završen  Medicinski fakultet (VSS)
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad ( licenca)
  • aktivno znanje jednog stranog jezika
  • poznavanje rada na računalu
Pod 3.
  • Završen stomatološki fakultet, fakultet dentalne medicine, (VSS),-    položen državni/stručni ispit
  • posjedovanje važećeg odobrenje za samostalan rad ( licenca) 
  • aktivno znanje jednog stranog jezika
Uz prijavu/zamolbu za natječaj pristupnici su obvezni dostaviti  životopis i dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:
-    zamolbu i životopis,
-    ovjerenu presliku diplome,
-    ovjerenu presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
-    presliku domovnice
-    dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika ( uvjerenje škole za strane jezike)
-    potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju
-    presliku nagrada za vrijeme trajanja studija
-    presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
-    popis objavljenih  stručnih radova
-    presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
-    dokaz o znanju drugog ili trećeg stranog jezika

Nepravovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Redoslijed postupka i odabir kandidata utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbom članka 3. Pravilnika o mjerilima za izbor specijalizanata (N.N. 154/08, u daljnjem tekstu Pravilnik).

Sukladno  odredbama članka 9. Pravilnika Odluka o izboru specijalizanta javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 15 dana od dana  donošenje Odluke o izboru.
Nakon završene specijalizacije specijalist ima obvezu raditi u Domu zdravlja kao specijalist  najmanje onoliko vremena koliko je trajala specijalizacija.

S odabranim specijalizantom  zaključit će se Ugovor o specijalizaciji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko dva kandidata ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenima Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima kandidat koji je sudionik Domovinskog rata u skladu s Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu :
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, Virovitica , s naznakom « natječaj  za izbor kandidata za specijalizaciju iz  (upisati naziv specijalizacije)»

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici www.dom-zdravlja-vpz.hr , stranicama Ministarstva zdravlja i Virovitičkom listu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Virovitičkom listu.
        
 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
                                   
                       
 
 

dom-zdravlja-vpz.hr - © ( 2008 - 2020. ) - www.prostudio.hr