Objavljeno: Utorak, 07. veljače 2017.
 
 

Natječaj za popunu radnog mjesta

 
 Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, dana 11.10.2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta :
1. Doktor medicine-specijalist pedijatar 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. Doktor medicine dentalne – specijalista ortodoncije-

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Mjesto rada:
Pod 1. pedijatrijska ordinacija u Ispostavi Slatina, B. Jelačića 33.
Pod 2. specijalistička ordinacija u Ispostavi Virovitica, Lj. Gaja 21.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
Pod 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), VSS, završena specijalizacije iz pedijatrije, odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore, položen specijalistički ispit iz pedijatrije, poznavanje rada na računalu.
Pod 2. Završen fakultet dentalne medicine, VSS, završena specijalizacija iz ortodoncije, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) HKDM, položen specijalistički ispit iz ortodoncije. Poznavanje rada na osobnom računalu

Uz prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih pod 1. i 2. treba dostaviti slijedeće: preslik osobne iskaznice ( obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu HZMO.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica, s naznakom « za natječaj » i naznakom radnog mjesta.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Dom zdravlja pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, bilo kada poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. S izabranim kandidatima može se sklopit Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada. Rok za dostavu zamolbi je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja. Osim navedenog Natječaj se objavljuje i u Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekaš, dipl. oec.

 
 

dom-zdravlja-vpz.hr - © ( 2008 - 2019. ) - www.prostudio.hr